Finansiell risk

Tänkte diskutera hur man ser på finansiell risk och primärt för aktier.
Idag används riskmåttet standardavvikelse eller även kallat volatilitet för att mäta finansiell risk, ju högre volatilitet desto högre risk och vise versa.  Standardavvikelse mäts som avvikelsen i förhållande till medelvärdet i.
Nedan följer ett lätt räkneexempel på hur man räknar fram standardavvikelse.
En tillgång har följande pris 5 dagar; 4, 5, 3, 6, 7.
Medelvärdet är blir då; (4+5+3+6+7)/5 = 5
Standardavvikelsen beräknas sedan enligt följande:
(4-5)^2 = 1
(5-5)^2 = 0
(3-5)^2 = 4
(6-5)^2 = 1
(7-5)^2 = 4
(1+0+4+1+4)/5 = 2
2 = 1,41
Standardavvikelsen är då 1,41.
Är detta är bra mått på risk?För att besvara det bör man först och främst fråga sig själv vad risk står för och vad risken är.Risken man utsätter sig för vid investeringar är kapitalförlust, rättare sagt permanent kapitalförlust.Om du investerar i t.ex. en aktie A så borde det inte spela någon roll för den långsiktiga investeraren om priset på sin tillgång fluktuerar kraftigt under vissa perioder så länge tillgången långsiktigt är värd mer eller lika mycket som inköpspriset eller att du får avkastning i t.ex. utdelning under perioden.För den kortsiktiga investeraren som dessutom är belånad förstår jag varför standardavvikelse kan vara relevant då man behöver kapitalet i en närliggande framtid samt att om man har belånat innehavet kan tvingas tvångslikvidera innehavet. Men för den långsikte investeraren borde standardavvikelse vara ett dåligt mått på finansiell risk.

Vad är ett bättre mått på risk?Jag anser att det således borde vara bättre att mäta sannolikhet för konkurs istället för standardavvikelse som finansiellt riskmått.

Slutsatsen jag drar från detta är att det för den långsiktiga investeraren är mer fördelaktigt att investera i tillgångar med hög volatilitet som teoretiskt borde ha en högre riskpremie än att investera i bolag som har låg volatilitet.Självklart måste fortfarande den grundläggande analysen om risken för permanent kapitalförlust genomföras för att skilja bolagen som har hög volatilitet men låg risk för konkurs och de med hög volatilitet som faktiskt har en hög sannolikhet för konkurs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *